MLG - PRISE EN MAIN IPAD

OneNote

Op dëser Säit erkläre mir dir d'Benotzung vum OneNote.

De OneNote ass däin digitaalt Heft. Deng Enseignanten hu genau sou Zougrëff op d'Heft wéis du a kënnen dir Aufgaben dra setzen, déi s du ze maachen hues. Du kanns dës Aufgaben dann direkt am OneNote maachen.
Du kanns och selwer Dokumenter, déi s du op dengem iPad hues, an däin Heft setzen.
D'Aufgaben, déis du am OneNote méchs, kënnen och direkt vun dengem Enseignant verbessert ginn. Hie gesäit esou och direkt obs du deng Aufgabe gemaach hues oder net.

Wéi loggen ech mech um iPad am Teams an?

Du fënns de OneNote andeems de op dengem iPad dës App opméchs:

Wann d'App start, gesäis du fir d'éischt dat heite Bild. Fir dech unzemellen, muss du op d'Zännrad uewe riets drécken.

Duerno drécks de op „Anmelden".

Hei kanns du dann deng @school.lu-Adress (Däin IAM@school.lu) aginn.

Da kënns du op eng Säit wou s du kanns däin IAM-Passwuert aginn.

Elo bass du am OneNote ageloggt.


Wéi benotzen ech OneNote?

HOME