MLG - PRISE EN MAIN IPAD

MLG - LEVEL - System

Mir am MLG gesinn den iPad als een Outil pédagogique an dofir hunn mir een Level - System agefouert deen den Accès op verschidden Aspekter vun dem iPad reegelt. Du starts am bronze Level an dann muss du gewëssen Krittären erfëllen fir kënnen am Level ze klammen. Du fënns méi Informatiounen dozou an dësem PDF.


alt : test.pdf
HOME