MLG - PRISE EN MAIN IPAD

Assignments oder digital Hausaufgaben

Hausaufgaben per Message / Foto am Teams schëcken

Eng éischt Méiglechkeet är Hausaufgaben ofzeginn ass, wann ären Enseignant dat esou afuerdert, verschidden Saachen per Message am Teams ofzeginn. Dat gëtt an folgendem Video beschriwwen. (Natierlech kann een déi Aufgaben och per Mail ofginn.)Hausaufgaben per Teams Assignment ofginn

Eng zweet Méiglechkeet ass är Aufgab per Assignment am Teams ofzeginn. Eng Erklärung dozou fannt dir wann dir dësen Video kuckt.


HOME